Even geduld.. laden

Algemene voorwaarden

Datum van de algemene voorwaarden: 10-03-2023

 • Artikel 1 – Definities
  • In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
   a. Telecom Store: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Amsterdamsestraatweg 204, 3551CN te Utrecht.
   b. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Telecom Store een overeenkomst aangaat.
   c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Telecom Store en de klant.
   d. Producten: alle goederen die het onderwerp zijn van de overeenkomst.
 • Artikel 2 – Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, aanbieding en overeenkomst tussen Telecom Store en de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
  a. Alle aanbiedingen en offertes van Telecom Store zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  b. Indien een aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding bevat, vervalt deze na het verstrijken van die termijn.
  c. Telecom Store behoudt zich het recht voor om de prijzen van producten en diensten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
  d. Mondelinge toezeggingen door Telecom Store zijn pas bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.
 • Artikel 4 – Prijzen en betaling
  a. Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld.
  b. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  c. Indien de klant niet tijdig betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en heeft Telecom Store het recht om de wettelijke rente in rekening te brengen.
  d. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Telecom Store moet maken ter inning van de vordering, komen voor rekening van de klant.
 • Artikel 5 – Levering en risico-overgang
  a. Levering van producten geschiedt af magazijn van Telecom Store, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  b. De levertijd wordt bij benadering aangegeven en is niet bindend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  c. Het risico van verlies, diefstal, beschadiging of waardevermindering van de producten gaat op de klant over op het moment dat deze in de macht van de klant of een door de klant aangewezen derde worden gebracht.
  d. Telecom Store is gerechtigd om deelleveringen te verrichten.
 • Artikel 6 – Garantie en reclamaties
  a. Telecom Store garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
  b. Op nieuwe producten geldt de fabrieksgarantie zoals bepaald door de fabrikant, welke doorgaans 12 tot 24 maanden bedraagt.
  c. Op tweedehands producten geldt een garantieperiode van 3 maanden, waarbij gebreken die zich binnen deze periode voordoen kosteloos worden hersteld, tenzij deze het gevolg zijn van onjuist gebruik door de klant.
  d. Reclamaties met betrekking tot de geleverde producten dienen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden gemeld bij Telecom Store, onder vermelding van de aard en de grond van de klacht.
 • Artikel 7 – Reparatie en onderhoud
  a. Indien de klant een reparatie wenst, dient deze het defecte product aan Telecom Store ter beschikking te stellen. De kosten van verzending en verpakking zijn voor rekening van de klant. b. De klant ontvangt voorafgaand aan de reparatie een prijsopgave van de kosten van de reparatie, tenzij de kosten lager zijn dan € 10,-.
  c. Indien de klant akkoord gaat met de prijsopgave, zal Telecom Store de reparatie uitvoeren. Indien de klant niet akkoord gaat met de prijsopgave, zal Telecom Store het product ongerepareerd retourneren tegen betaling van € 15,- onderzoekskosten.
  d. Reparaties worden in beginsel binnen 14 dagen na ontvangst van het defecte product uitgevoerd, tenzij de klant schriftelijk anders heeft verzocht.
  e. Op reparaties wordt een garantie verstrekt van 3 maanden na de datum van de reparatie, tenzij anders vermeld.
  f. Indien het product na reparatie opnieuw gebreken vertoont die niet het gevolg zijn van onjuist gebruik door de klant, zal Telecom Store deze kosteloos herstellen.
 • Artikel 8 – Overmacht
  a. Telecom Store is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: oorlog, oproer, brand, staking, transportmoeilijkheden, epidemieën, overstromingen, sabotage, maatregelen van overheidswege, onbeschikbaarheid van grondstoffen, energie of personeel, storingen in de levering van energie, internetstoringen, virussen en andere calamiteiten.
  c. Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
  d. Indien Telecom Store bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 • Artikel 9 – Geschillenregeling
  a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Telecom Store en de klant is Nederlands recht van toepassing.
  b. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze algemene voorwaarden of de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht, tenzij de klant binnen een maand na het ontstaan van het geschil schriftelijk kenbaar maakt voor de beslechting van het geschil te kiezen voor arbitrage.
  c. In geval van een geschil zal eerst worden geprobeerd om het geschil in onderling overleg op te lossen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, kan de klant zich wenden tot de Geschillencommissie Thuiswinkel (www.sgc.nl) of een andere daartoe bevoegde geschillencommissie.
  d. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Telecom Store heeft voorgelegd.
  e. Indien de klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is Telecom Store aan deze keuze gebonden. Indien Telecom Store een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, zal de klant binnen vijf weken na een daartoe door Telecom Store schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil door de bevoegde rechter te laten behandelen.